Hoppa till huvudinnehåll

I Östergötland bedrivs strategiskt utvecklingsarbete runt medie- och informationskunnighet av regionbiblioteket i Östergötland och Film i Öst. Under 2017-2019 drivs projektet "MIK i praktiken - mottagare, medborgare, medskapare" gemensamt av regionbiblioteket i Östergötland och Film i Öst. Projektet handlar om att hitta metoder för att arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) mot invånare som besöker bibliotek och fritidsgårdar.

 

Om projektet

Medie- och informationskunnighet är de kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten. I detta projekt ligger fokus bortom den tekniska kunskapen. Istället fokuseras innehållsproduktion, berättande och demokratiskt mediedeltagande. Genom att använda digitala verktyg får invånare ökad möjlighet att vara kritiskt delaktiga och aktivt skapande i ett komplexare medielandskap och biblioteken får chans att utveckla nya arbetsmetoder. Under det första året kommer projektet att beröra ett antal utvalda pilotbibliotek och fritidsgårdar i Östergötland. Processen kommer att dokumenteras och generera ett lärande för hur kommunala bibliotek, fritidsverksamheter och filmverksamhet kan arbeta med MIK.

Projektets arenor är kommunala bibliotek och fritidsgårdar. Finansieringen kommer från Statens kulturråd som har beviljat 400 000 kr för det första projektåret av totalt 2 år. Projektet har även beviljats medel ur regional digital agenda.

Projekt handlar också om att samordna de samlade erfarenheter och komptenser som finns mellan resurscentret Film i Öst och regionbiblioteket. Projektet ska påbörja arbetet med att bygga upp en infrastruktur runt MIK-frågorna i regionen, främst genom att öppna kontaktytor mellan biblioteken och aktörer som mediepedagoger, filmare, journalister m.fl.

Projekttid 2017-06-01 till 2019-06-01

 

Aktörer för MIK-utveckling

I Östergötland har Film i Öst, regionens utvecklingsorganisation för film, länge arbetet med främjande av film- och mediepedagogik, främst genom samordning och utbildning. Det blev ingången i MIK-området. Film i Öst har strategiskt arbetat med att etablera filmen på den kommunala arenan. MIK-begreppet har öppnat dörrar inte minst till skola och bibliotek.

Samtidigt har Regionbiblioteket Östergötland i flera år arbetat med mediefrågor och har drivit en rad uppmärksammade projekt runt medborgarnas kunskap i digitala verktyg. Under flera års tid har regionbiblioteket koordinerat arbetet med digital delaktighet utifrån ett användarperspektiv tillsammans med folkbiblioteken i Östergötland.Nu görs en gemensam satsning kring MIK-utveckling i Östergötland.


Senast uppdaterad